Deze website is eigendom van en ontwikkeld door FLORALUX NV, hierna ‘Floralux®’ genoemd, die tevens instaat voor het besturen en het managen van deze website.

Floralux® is een naamloze vennootschap, met zetel te 8890 Dadizele, Meensesteenweg 225.

Telefoonnummer +32 (0)56 50 93 63 ,
E-mail:  info@floralux.be

Algemeen

Deze website wordt U aangeboden onder voorbehoud van uw onvoorwaardelijke aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden, bepalingen en waarschuwingen in onze contractuele bepalingen (“Disclaimer”).

Door uw toegang tot en uw gebruik van de website, aanvaardt U zonder enig voorbehoud deze Algemene gebruiksvoorwaarden.
Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op deze website alsmede voor alle internet en andere netwerkinitiatieven van Floralux®.

Indien een bepaling van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden niet toepasbaar is, of strijdig is met een bepaling van dwingend recht, zal deze niet-toepasbaarheid de geldigheid of toepasselijkheid van de andere bepalingen niet beïnvloeden. U erkent dat de onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden en het gebruik van deze website niet tot gevolg hebben dat enige vorm van juridisch samenwerkingsverband wordt gecreëerd tussen U en Floralux®.

Wijzigingen

Floralux®behoudt zich het recht voor deze Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder uitdrukkelijke kennisgeving aan te passen. Het is daarom als gebruiker aangewezen om bij elk bezoek aan de website deze Algemene Gebruiksvoorwaarden na te lezen. De draagwijdte van de in de website opgenomen informatie Deze website is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen over Floralux® en haar respectieve activiteiten.

Alhoewel Floralux® zich inspant om informatie te verschaffen waarvan zij denkt dat die actueel en juist is, garandeert Floralux® niet de adequaatheid, juistheid, volledigheid of actualiteit van die informatie, noch dat de website alomvattend is of geschikt om te gebruiken voor een bepaald doel. Evenmin garandeert Floralux® een voortdurende toegang tot de website, noch de afwezigheid van storingen of de goede werking van de website.

Wanneer goederen of diensten te koop worden aangeboden, dient de gebruiker er zich van bewust te zijn dat de informatie, met name omtrent te koop aangeboden producten, zonder voorafgaandelijke kennisgeving gewijzigd kan worden. De aankoop van de producten zelf is onderworpen aan afzonderlijke voorwaarden.

Floralux® kan geenszins aansprakelijk worden gesteld voor de afwezigheid van specifieke informatie op de website, de inhoud van deze website, of voor het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks bevatten naar websites van derde partijen. Deze worden slechts ter informatie aan de gebruiker weergegeven. Floralux® heeft geen controle over de inhoud van deze websites en kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor het bestaan van deze websites, noch voor de daarin opgenomen informatie. Bovendien impliceert het bestaan van deze links niet dat Floralux® instemt met de inhoud van deze websites, en impliceert de opname van deze links geen enkele samenwerking tussen Floralux® en de exploitanten van deze websites.

Indien U een hyperlink vanop uw eigen website naar deze website wilt creëren vragen wij U eerst contact op te nemen met de webmaster (info@floralux.be) en deze zal U over de toelaatbaarheid hiervan zo snel mogelijk informeren.

Virussen en misdrijven

Floralux® onderneemt al het mogelijke om haar website te beschermen tegen virussen, hacking-attacks of andere informaticamisdrijven, maar garandeert niet de afwezigheid van virussen, hacking-attacks, of andere informaticamisdrijven.

Exoneratiebeding

De informatie, producten en diensten die deze website bevat, kunnen technische en inhoudelijke onjuistheden of tikfouten bevatten. Deze informatie maakt periodiek het voorwerp uit van wijzigingen. Floralux® en/of leveranciers kunnen, op om het even welk ogenblik, wijzigingen aanbrengen aan deze website. Neem geen enkele belangrijke beslissing op basis van informatie die werd vernomen via deze website. Gelieve een bevoegd professioneel persoon te raadplegen om specifiek advies te ontvangen dat aangepast is aan uw situatie.

Behoudens in het geval van opzet of bedrog, kan Floralux® in geen geval aansprakelijk worden gesteld via onrechtmatige daad, contractuele of productaansprakelijkheid, voor welke rechtstreekse, onrechtstreekse of incidentele schade ook (met inbegrip van doch niet beperkt tot verlies van winst, van besparingen of professionele opportuniteiten, verlies van gegevens, bedrijfsschade, bedrijfsstagnatie of personeelskosten), zelfs als deze voortvloeit uit zware fout of herhaaldelijke fout, die veroorzaakt wordt door

 1. De website, inclusief de onbeschikbaarheid ervan of de technische werking;
 2. Informatie of inhoud van de website; iii) virussen, hacking-attacks en andere computermisdrijven;
 3. De inhoud en het gebruik van websites naar dewelke de hyperlinks op de website verwijzen, en dat alles zelfs als Floralux® of één van zijn leveranciers verwittigd werd van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Elk gebruik van deze website is derhalve volledig op eigen risico. Sommige landen of sommige rechtsgebieden laten de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor onrechtstreekse of nevenschade niet toe, zodat deze beperking mogelijk niet op U van toepassing is. Indien U niet kunt instemmen met het geheel of een deel van deze website, of als U het niet eens bent met de Algemene Gebruiksvoorwaarden, bestaat uw enige verhaalsrecht erin deze website niet meer te gebruiken.

Auteursrecht

De structuur, design en inhoud van deze website met inbegrip van teksten, lay-out, grafische bestanddelen, presentatie, logo’s, software en andere bestanddelen van deze site is beschermd door de intellectuele eigendomsrechten van Floralux® of haar informatieleveranciers, zoals het auteursrecht, naburige rechten en het sui generis recht op databanken. Deze rechten worden op geen enkele wijze in licentie gegeven of overgedragen aan derden.

Elke reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing, vertaling, bewerking of ander gebruik van een element van deze website, in zijn geheel of gedeeltelijk, anders dan voor strikt privé gebruik is verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van Floralux®.

Alle merknamen, handelsnamen en logo's die vermeld worden op deze website zijn eigendom van Floralux®, zijn handelspartners of derden. Op geen enkele wijze worden de rechten op deze merknamen, handelsnamen en logo's in licentie gegeven of overgedragen aan derden en elk gebruik ervan is dan ook ten strengste verboden, behoudens andersluidende overeenkomst met de respectievelijke eigenaar.

Bescherming van de privacy

Floralux® heeft een duidelijk beleid opgesteld met betrekking tot de bescherming van uw privacy. Bekijk "Bescherming van de privacy" voor informatie met betrekking tot het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies. We gebruiken cookies om content en advertenties te personaliseren, om functies voor social media te bieden en om ons websiteverkeer te analyseren. Ook delen we informatie over uw gebruik van onze site met onze partners voor social media, adverteren en analyse. Deze partners kunnen deze gegevens combineren met andere informatie die u aan ze heeft verstrekt of die ze hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun services.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door websites kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op uw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben we uw toestemming nodig.

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina's worden weergegeven. Via de cookieverklaring op onze website kunt u uw toestemming op elk moment wijzigen of intrekken. In ons privacybeleid vindt u meer informatie over wie we zijn, hoe u contact met ons kunt opnemen en hoe we persoonlijke gegevens verwerken. Als u vragen heeft over uw toestemming, vermeld dan het ID en de datum van de toestemming alstublieft.

Noodzakelijke cookies: Noodzakelijke cookies helpen een website bruikbaarder te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren werken.

Voorkeuren: Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals de taal van uw voorkeur of de regio waar u woont.

Statistieken: Statistische cookies helpen eigenaren van websites begrijpen hoe bezoekers hun website gebruiken, door anoniem gegevens te verzamelen en te rapporteren.

Marketing: Marketingcookies worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Niet geclassificeerd: Niet-geclassificeerde cookies zijn cookies die we nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies.

Vertrouwelijkheid van mails

Floralux® waakt over de vertrouwelijkheid van uw berichten, maar uw berichten worden momenteel niet beveiligd door encryptie-methoden.

Floralux® behoudt zich het recht voor om kennis te nemen van informatie met betrekking tot berichten welke een openbaar karakter hebben, zoals berichten die gepresenteerd worden in newsgroups, chatboxes, of forums, indien zij een redelijk vermoeden heeft dat deze communicatie betrekking heeft op ongeoorloofde activiteiten.

Netiquette

Floralux® onderschrijft de Gedragscode, goedgekeurd door ISPA (Internet Service Providers Association). ISPA België vzw is opgericht om de belangen van de Internetproviders in België te verdedigen en het Internet in België te bevorderen. De Gedragscode is een verzameling van algemene deontologische regels en beleefdheidsregels die ontwikkeld werden door de Internetgebruikers, en is bekend onder de naam Netiquette. De gebruiker verklaart deze regels te kennen. (Raadpleeg de Gedragscode)

Dit houdt in dat Floralux® het recht heeft om onmiddellijk de toegang te ontzeggen zonder rechterlijke tussenkomst indien bijvoorbeeld:

 • De gebruiker de diensten van Floralux® gebruikt op een onrechtmatige manier, dit is op een wijze die in
  strijd is met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden of de Gedragscode of die de rechten van derden niet
  respecteert;
 • De gebruiker informatie verspreidt op een manier die in strijd is met de nationale of internationale regels,
  de algemeen geaccepteerde normen en waarden, de goede zeden, deze Algemene Gebruiksvoorwaarden
  of de Gedragscode;
 • De gebruiker berichten verspreidt die discriminerend zijn op het vlak van uiterlijk, ras, religie, geslacht,
  cultuur, afkomst of als kwetsend kunnen geïnterpreteerd worden.

Deze maatregelen hebben als doel de gebruikers van Floralux® te beschermen en een degelijke en
verrijkende Internetomgeving te creëren.

Verbintenissen van de gebruiker

De gebruiker verbindt zich ertoe

 1. Geen gebruik te maken van de website voor illegale of schadelijke doeleinden;
 2. De toegang tot de website niet te verhinderen, noch de website te verstoren of te wijzigen, noch de
  website minder efficiënt te maken of schade te veroorzaken aan de website, Floralux®, of derden;
 3. Geen gebruik te maken van de website om computervirussen of schadelijke of illegale informatie door
  te geven of te verspreiden;
 4. De intellectuele rechten aanwezig op de website niet in het gedrang te brengen;
 5. Geen ongevraagde berichten te verzenden of te posten.

Floralux® behoudt zich het recht voor aan de bevoegde autoriteiten de gebruikers aan te geven die het Belgische of internationaal recht schenden en voor onbepaalde tijd de toegang tot en het gebruik van de diensten en gegevens op te schorten van iedere gebruiker die onderhavige Algemene Gebruiksvoorwaarden overtreedt, dan wel niet naleeft.

Toepasselijke wetgeving en Bevoegde rechtbank

Alle geschillen verbonden met of ontstaan uit (het gebruik van) de website zullen exclusief onderworpen zijn aan de Belgische wetgeving. De Brusselse rechtbanken hebben de exclusieve bevoegdheid om in deze geschillen op te treden. Het gebruik van deze website is niet toegelaten in de landen waar het geheel van de onderhavige bepalingen, met inbegrip van deze paragraaf, niet van toepassing is.

Een gedrukte versie van deze Algemene Gebruiksvoorwaarden en van iedere onder elektronische vorm afgeleverde waarschuwing, zal aanvaard worden in iedere gerechtelijke of administratieve procedure die voortvloeit uit of verband houdt met deze Algemene Gebruiksvoorwaarden, op dezelfde wijze en onder dezelfde voorwaarden als andere documenten en commerciële registers die werden aangemaakt en bewaard in gedrukte vorm. Alle rechten die niet uitdrukkelijk worden afgestaan in dit document, zijn voorbehouden.